Podpořili nás

 

 

 

 

 

 

 

Od 1.4.2022 je dětské skupině ANGLIČTINA PŘÍROZENĚ poskytnut příspěvek na provoz. Příspěvek bude vyplácený ze státního rozpočtu. O příspěvku rozhoduje a vyplácí jej Ministerstvo práce a sociálních věcí. Od 1.4. končí podpora dětské skupiny ANGLIČTINA PŘIROZENĚ z fondů z Evropské unie.

 


 

 

 

Magická školka z. s.

 

 

Název projektu: ANGLIČTINA PŘIROZENĚ_POKRAČOVÁNÍ


Název instituce:
Magická školka z. s.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0051132.

Popis projektu: Realizace projektu dětská skupina pro veřejnost dle zákona č. 247/2014 Sb.

Cíle projektu: Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost rodičů s dětmi.

Výsledek projektu: V rámci projektu bude zřízena dětská skupina, která bude sloužit rodinám, kde alespoň jedna osoba má vazbu na trh práce.

Zařízení podpoří rovné příležitosti žen a mužů při uplatňování se na trhu práce.

Projekt je podporován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost a Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky.

 

 

 

 

 

 

Název projektu: „Realizace Přírodní zahrady Magické školky z.s.“

Národní program životního prostředí

 

Podporovaná aktivita - 6. 1. C -Rekonstrukce a vybavení center ekologické výchovy, učeben a jiných zařízení pro účely EVVO

 

Výše dotace ze SFŽP ČR -  500 000 Kč

 

Stručná anotace projektu - Cílem projektu je vést děti už od „útlého věku“  k odpovědnému jednání k životnímu prostředí a jeho postupnému zlepšování.  Na základě získaných znalostí a poznatků mají děti získat povědomí o propojenosti mezi lidskou činností a procesy v přírodě. Zájem Dětské skupiny je dostat přírodu do zahrady a děti do přírody. Jednotlivé prvky jsou voleny tak, aby probudily zájem o pozorování přírodních procesů a umožnily získat informaci na základě zkušeností. Velký význam hraje aktivní přístup. Děti se budou podílet na jednoduchých úkonech, dbát o pořádek, třídit odpad, starat se o rostliny a živočichy. Nové herní prvky a modelace terénu mají povzbudit pohyb, pomoci zdokonalovat motorické dovednosti, obratnost a smysl pro balanc.

 

 

Akce : „Realizace Přírodní zahrady Magické školky z.s.“

Výzva: č. 16/2017

Anotace projektu: Realizací přírodní zahrady chceme vést děti k odpovědnosti za svět, aby věděly, že jsou jeho aktivním článkem, aby vnímaly veškeré dění v souvislostech (ekosystémové vztahy). Aby si vytvořily obdiv k Zemi, vztah – lásku k přírodě, cítily potřebu ji vnímat všemi smysly (empatie, bytí – člověk její součástí). Prostřednictvím přírodní zahrady se chceme zaměřit na vnímání života jako nejvyšší hodnoty; na rozvoj odpovědnosti ve vztahu k ochraně přírody a přírodních zdrojů; na rozvoj aktivity, tvořivosti, vstřícnosti a ohleduplnosti ve vztahu k prostředí; na utváření zdravého životního stylu a vnímání estetických hodnot prostředí; na podporu angažovanosti v řešení problémů spojených s ochranou životního prostředí; na rozvoj vnímavého a citlivého přístupu k přírodě a přírodnímu a kulturnímu dědictví. Cílem projektu  je úprava zahrady tak, aby mohla být více a účelněji využívána v rámci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty jak pro děti, tak dospělé.

Výše dotace: 500 000 Kč

 

 

Název projektu: Realizace Přírodní zahrady Magické školky z.s.

Předmět podpory: výzva č. 16/2017

Cíle projektu: Cílem projektu je rozvoj enviromentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí s vyšším využíváním kontaktu s přírodní prostředím.

 

Anotace projektu:

 

Předkládaný projekt řeší úpravu venkovní zahrady, která je součástí Magické školky z.s.

Zahrada bude upravena jako „zahrada v přírodním stylu“ dle principů uvedených v:

- publikaci MŽP „Dětská hřiště a zahrady v přírodním stylu“

- metodika „Jak proměnit zahradu na míru dětem a jejich vzdělávání“

- metodika „Živá zahrada“

Obsahem našeho projektu je přeměna stávajících venkovních prostor Magické školky z.s. tak, aby sloužila k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě, podporovala u dětí pravidelný pobyt v přírodním prostředí a zdravý kontakt s rizikem.

 

Zájmem naší Magické školky z.s. je dostat přírodu do zahrady a děti do přírody. Jednotlivé prvky jsou voleny tak, aby probudily zájem o pozorování přírodních procesů a umožnily získat informaci na základě zkušenosti. Velký význam hraje aktivní přístup. Děti se budou podílet na jednoduchých úkonech, dbát o pořádek, třídit odpad, starat se o rostliny a živočichy - samozřejmě s dohledem.

Herní prvky a modelace terénu má v dětech povzbudit pohyb, pomoci zdokonalovat motorické dovednosti, obratnost a smyl pro balanc. Tyto prvky zároveň umožní dětem vnímat fyzikální zákonitosti, kterým podléháme, jako je gravitační a odstředivá síla.

Cílem projektu je vytvořit bezpečné prostředí pro setkávání, pohyb a vzdělávání dětí předškolního věku. Realizace záměru zásadním způsobem obohatí a prohloubí stávající výukový a výchovný koncept v Magické školce z.s..

 

Klíčovými body jsou:

- aktivní přístup, osvojení informace pomocí pozorování a zkušenosti

- rozvoj fantazie a tvořivost

- sociální interakce dětí, rozvoj osobnosti, ohleduplnost, empatie a sdílení

- pobyt na čerstvém vzduchu a zdraví

- pohyb a podpora motorických dovedností

 

Magická školka z. s.

Název projektu: Angličtina přirozeně
Název instituce:
Magická školka z. s.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006955.

Popis projektu: Realizace projektu dětská skupina pro veřejnost dle zákona č. 247/2014 Sb.

Cíle projektu: Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost rodičů s dětmi.

Výsledek projektu: V rámci projektu bude zřízena dětská skupina, která bude sloužit rodinám, kde alespoň jedna osoba má vazbu na trh práce.

Zařízení podpoří rovné příležitosti žen a mužů při uplatňování se na trhu práce.

Projekt je podporován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost a Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky.