Naše filozofie

Vedeme děti k souladu a respektu

V Magické školce klademe důraz na rozvíjení samostatného názoru, logické myšlení, nabývání nových zkušeností, znalostí, dovedností, řeči, paměti a fantazie.

Chceme být pro každé dítě druhým domovem, místem radosti, lásky, pohody, přátelství, pohybu a zdraví, aby v podnětném prostředí prostřednictvím cíleně promyšlených aktivit děti získávaly osvojení poznatků, dovedností, prožitků, zkušeností, hodnot i postojů, které by měly být dobrým základem pro další bezproblémové fungování ve škole i celém životě.

S cizím jazykem se děti potkávají v průběhu celého dne – při všech činnostech. Dopolední činnosti probíhají formou plánovaných tematických celků, které na sebe úzce navazují. Využíváme situačních momentů, respektujeme přání, potřeby a zájmy jedince. Usilujeme o to, aby byly děti přijímaly cizí jazyk neformálně, hravými činnostmi. Také snažíme zajistit rovnováhu činností řízených, spontánních i relaxačních.

Zdravý tělesný vývoj realizujeme každodenním cvičením při hudbě, občasným cvičením jógy pro děti, zdravotními cviky, cvičením za pomocí rehabilitační odbornice, pobytem na čerstvém vzduchu za každého počasí.

Zvláštní důraz klademe na angličtinu a těsné spojení života s přírodou, k čemuž nám napomáhá naše zahrada a les blízko školky. Tak poskytujeme dostatek možností k přímému pozorování fauny a flóry. Vedeme děti k lásce k člověku, k přírodě, ke všemu živému kolem nás.

Vizí naší skupinky je vytvořit bezpečné heterogenní a přátelské prostředí, školku plnou lásky, pohody, kamarádů, radosti, hudby, spolupráce a tvořivosti. Preferujeme prožitkové vnímání a osvojování nových věcí. Činnosti plánujeme tak, aby si každé dítě našlo činnost sobě blízkou. Navíc mají děti možnost hry na flétnu, klávesy, výtvarného tvoření - vše s výukou angličtiny.

Angličtina v tu správnou chvíli

Seznamování s angličtinou formou, kterou praktikujeme v Magické školce, je tou nejpřirozenější věcí. Děti si v tomto věku velmi bezprostředně osvojí slovní zásobu i správné návyky a slovní obraty. Děti s takovou průpravou mají jednoznačně kvalitnější start do života a dalšího působení v následných stupních povinné školní docházky.

Chcete mít spokojené, veselé a šťastné dítě? Přihlaste ho k nám

Magická školka má 2 heterogenní třídy. V každé je 12 dětí. Heterogenní rozdělení dětí koresponduje s cílem vytvořit „dětskou skupinku rodinného typu“, v útulném prostředí a vhodným programem, který se opírá o principy alternativních pedagogických směrů „Angličtina přirozenou cestou“ a „Začít spolu“.