Naše filozofie

Vedeme děti k souladu a respektu

V naší dětské skupině klademe důraz na rozvíjení samostatného názoru, logické myšlení, nabývání nových zkušeností, znalostí, dovedností, řeči, paměti a fantazie.

Chceme být pro každé dítě druhým domovem, místem radosti, lásky, pohody, přátelství, pohybu a zdraví, aby v podnětném prostředí prostřednictvím cíleně promyšlených aktivit děti získávaly osvojení poznatků, dovedností, prožitků, zkušeností, hodnot i postojů, které by měly být dobrým základem pro další bezproblémové fungování ve škole i celém životě.

S cizím jazykem se děti potkávají v průběhu celého dne – při všech činnostech. Dopolední činnosti probíhají formou plánovaných tematických celků, které na sebe úzce navazují. Využíváme situačních momentů, respektujeme přání, potřeby a zájmy jedince. Usilujeme o to, aby byly děti přijímaly cizí jazyk neformálně, hravými činnostmi. Také snažíme zajistit rovnováhu činností řízených, spontánních i relaxačních.

Zdravý tělesný vývoj realizujeme každodenním cvičením při hudbě, občasným cvičením jógy pro děti, zdravotními cviky, pobytem na čerstvém vzduchu za každého počasí.

Zvláštní důraz klademe na angličtinu a těsné spojení života s přírodou, k čemuž nám napomáhá naše zahrada a les blízko školky. Tak poskytujeme dostatek možností k přímému pozorování fauny a flóry. Vedeme děti k lásce k člověku, k přírodě, ke všemu živému kolem nás.

Vizí naší skupinky je vytvořit bezpečné heterogenní a přátelské prostředí, školku plnou lásky, pohody, kamarádů, radosti, hudby, spolupráce a tvořivosti. Preferujeme prožitkové vnímání a osvojování nových věcí. Činnosti plánujeme tak, aby si každé dítě našlo činnost sobě blízkou. Navíc mají děti možnost hry na flétnu, klávesy, výtvarného tvoření - vše s výukou angličtiny.

Angličtina v tu správnou chvíli

Seznamování s angličtinou formou, kterou praktikujeme v naší dětské skupině, je tou nejpřirozenější věcí. Děti si v tomto věku velmi bezprostředně osvojí slovní zásobu i správné návyky a slovní obraty. Děti s takovou průpravou mají jednoznačně kvalitnější start do života a dalšího působení v následných stupních povinné školní docházky.

Chcete mít spokojené, veselé a šťastné dítě? Přihlaste ho k nám

V naší dětské skupině je heterogenní třída dvanácti dětí. Heterogenní rozdělení dětí koresponduje s cílem vytvořit „dětskou skupinku rodinného typu“, v útulném prostředí a vhodným programem, který se opírá o principy alternativních pedagogických směrů „Angličtina přirozenou cestou“ a „Začít spolu“.